ขาย ยาสอด ยาเหน็บ ยาทำแท้ง ยาขับเลือด cytotec รับประกันของแท้

รับรองผล 100% โทร.092-7681838, 061-6248763

หน้าแรก
ข้อควรทราบก่อนใช้ยา
ข้อควรปฏิบัติก่อนใช้ยาทำแท้ง
คำแนะนำ
ข้อปฏิบัติหลังทำแท้ง
ผลข้างเคียง
ข้อควรระวัง

Cytoec คืออะไร

 

 

Cytotec ใช้เพื่อให้เกิดการคลอด ใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร

ไซโตเทค เป็นชื่อการค้าของยา มีโซโพรซอล (misoprostol) เป็นยาในกลุ่มที่ใช้เพื่อให้เกิดการคลอด
ใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร และใช้รักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดเนื่องจาก
การหดตัวของมดลูกน้อย การใช้ยามีโซโพรซอลอาจก่อให้เกิดการแท้งได้เนื่องจากการยาทำให้เกิดการ
หดตัวของกล้ามเนื้อมดลูก ด้วยสาเหตุนี้เองจึงมีการนำยานี้ไปใช้ในการทำแท้งผิดกฎหมาย นอกจากนี้
ยายังถูกจัดอยู่ใน category X ตามองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา คือ ไม่ให้ใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์
ยามีโซโพรซอลถูกค้นพบครั้งแรกในปีค.ศ. 1973 และอยู่ในบัญชียาหลักขององค์การอนามัยโลก

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Cytotec ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
Cytotec / Cytolog

โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา
ข้อบ่งใช้สำหรับแผลในกระเพาะอาหารแผลในลำไส้
ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากการใช้ยากลุ่ม NSAID
ข้อบ่งใช้สำหรับเหนี่ยวนำให้เกิดการคลอด
กลไกการออกฤทธิ์ของยา Cytotec


กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ไซโตเทค มีตัวยาสำคัญคือ มีโซโพรซอล (misoprostol) ซึ่งเป็นทั้งยาในกลุ่ม
ที่ออกฤทธิ์ต่อมดลูก และกลุ่มยาลดกรด มีโซโพรซอลเป็นอะนาลอกสังเคราะห์ของพรอสตาแกลนดินสังเคราะห์
ชนิดอี 1 (synthetic prostaglandin E1) ฤทธิ์ในการลดกรด เนื่องมาจากมีโซโพรซอลสามารถปกป้องชั้นเยื่อเมือก
ในกระเพาะจากการถูกทำลายโดยกรด โดยเข้าไปยับยั้งการกระตุ้นการหลั่งกรดในเวลากลางคืน
ลดปริมาณกรดที่หลั่งในกระเพาะ และเพิ่มการสร้างไบคาร์บอเนต (bicarbonate) และการหลั่งเมือก
เพื่อปกป้องกระเพาะอาหาร มีโซโพรซอลยังเหนี่ยวนำการเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่บริเวณมดลูก
และการคลายตัวของกล้ามเนื้อบริเวณปากมดลูก การใช้ยาในสตรีมีครรภ์จึงอาจทำให้เกิดการแท้งได้

ข้อบ่งใช้ของยา Cytotec
ข้อบ่งใช้สำหรับแผลในกระเพาะอาหารแผลในลำไส้ ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่
800 ไมโครกรัมต่อวัน แบ่งรับประทานสองถึงสี่ครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อยสี่สัปดาห์ รับประทานต่อเนื่องแม้ว่า
อาการจะดีขึ้น อาจใช้ยาต่อเนื่องได้ถึง 8 สัปดาห์ ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
จากการใช้ยากลุ่ม NSAID ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 200 ไมโครกรัม
วันละสองถึงสี่ครั้ง หากไม่สามารถทนต่อยาได้ ให้ลดขนาดยาเหลือ 100 ไมโครกรัมวันละสี่ครั้ง
ข้อบ่งใช้สำหรับเหนี่ยวนำให้เกิดการคลอด ยาในรูปแบบชนิดเม็ดสอดช่องคลอด ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่
ยาสอดขนาด 200 ไมโครกรัม ให้นำยาสอดออกในเมื่ออยู่ในช่วงใกล้คลอด มีการหดรัดของช่องคลอดมากผิดปกติ
ไม่สอดยาซ้ำถ้าหากยาหลุดออกจากช่องคลอด

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Cytotec
หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้
จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยา
ใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไป
และไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Cytotec
- ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ รวมถึงยังไม่ได้รับการยืนยันผลการตั้งครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของมดลูก
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเหนี่ยวนำให้เกิดการคลอด
- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวข้องกับอาการท้องเสีย เช่น Irritable bowel syndrome
- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ภาวะความดันโลหิตต่ำอาจเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรง เช่น
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดส่วนปลาย
- ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดน้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายเมื่อใช้ยา
- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต
- ระวังการใช้ยานี้ในสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Cytotec
ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
เกิดผื่น มึนงง ปวดศีรษะ เพิ่มการหดรัดของช่องคลอด เลือดออกบริเวณช่องคลอดผิดปกติ อาการอันไม่พึงประสงค์
ที่เกิดขึ้นได้น้อย ได้แก่ ความดันโลหิตต่ำ อาการอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ เกิดการช็อกจากการติดเชื้อ

ข้อมูลการใช้ยา Cytotec ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร
สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category X คือ ไม่แนะนำให้ใช้ยาในสตรีมีครรภ์
เนื่องจากตัวยาสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ สำหรับสตรีให้นมบุตร ไม่แนะนำให้
ให้นมบุตรระหว่างการรับประทานยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย
ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Cytotec
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา
แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกร
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเพื่อนด้วยไอดีไลน์ ID : april2563

สัญญาณเริ่มต้นของการตั้งครรภ์

คู่มือการทำแท้งอย่างปลอดภัย

ยาทำแท้งปลอดภัยหรือไม่

เรื่องควรรู้ก่อนใช้ยาทำแท้ง

ขั้นตอนการใช้ยาอย่างถูกต้อง

Cytotec คืออะไร ?

Ru486 คืออะไร ?

ที่นี่ขายยาทำแท้ง

อยากทำแท้งด้วยตัวเองยากไหม

ผลของการทราบอายุครรภ์เร็ว

การนับอายุครรภ์ที่ถูกต้อง

เลือดจะออกเมื่อไหร่หลังใช้ยา

สุขภาพจิตกับการทำแท้ง